+menu-


projekty RD

DSP – výkresy stavební části

 Stavební právo nezná veřejností často užívaný pojem rekonstrukce, studie,prováděcí projekt atd.
Rozlišujeme několik fází rozpracovanosti projektové dokumentace, z nichž části pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci obvykle označujeme za stupně projektové dokumentace PD:
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Investiční záměr – souhrn požadavků s námětovým řešením umístění do lokality, předběžné odhady bilancí potřeb a spotřeb, odhady nákladů, typy pro výběr staveniště. Objednavatelem je investor.
ST – Studie stavby nebo přípravné práce – prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách – vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení. Objednavatelem je investor.
DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – na jejím základě bude povoleno umístění stavby, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb. Objednavatelem je investor.
PROJEKT    (novostavba, stavební úprava, udržovací práce- např. výměna krytiny)

DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby
DSP – Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. Objednavatelem je investor.
DPS – Dokumentace pro provedení stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. Objednavatelem je investor.
DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného stavu stavby.

TDW – Dokumentace pro zadání stavby nebo-li Tendrová dokumentace (také DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele) – podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny – sestavení tendrové/zadávací dokumentace. Nerealizuje se při stavbách RD. Objednavatelem je investor.

DBP – Dokumentace bouracích prací – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.4 vyhlášky 499/2006 Sb.

 

DODÁVANÉ PROJEKTY RD     Dokumentace podle stavebního zákona č. 183/2006 sb.

1 – studie (ST)

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Navrhuje vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a hlavní konstrukční systém. Hmotové a prostorové  řešení se ověřuje ve vizualizacích. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.
Cíl! – Studie (předběžně projednaná se stavebním úřadem) slouží jako první stupeň dokumentace pro zpracování stavební povolení. Studii je nutno doplnit o další dokumentaci, která zpřesní umístění objektu v situaci, zkoordinuje napojení na sítě infrastruktury.
Obsah!Studie obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží domu s vyznačením ploch jednotlivých místností a návrhem zařízení místností nábytkem, pohledy na dům, zjednodušené řezy domem (vše v měřítku 1:100). Dále informace, z jakých materiálů bude dům realizován a základní údaje o stavbě – tj. zastavěná plocha, užitková plocha, obestavěný prostor, odborný odhad nákladů na realizaci stavby. Dále její součástí může být situace (obvykle v měřítku 1:200) s umístěním navrhované stavby na stavební pozemek a vyznačením napojení na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě.

 2 – dokumentace záměru (DÚR)

Adokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.
B – v případě územního souhlasu (ÚS), jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí – zpracovává se v případě, když před vlastním stavebním řízením (ohláškou resp. stavebním povolením) musí proběhnout územní řízení, na jejímž základě bude povoleno umístění stavby. Rozsah a obsah dokumentace se může měnit podle druhu územního rozhodnutí (nutno upřesnit s příslušným stavebním úřadem). V textové části dokumentace je popsána charakteristika území, pozemku, charakteristika a orientační údaje a popis stavby. Výkresová část obsahuje mj. půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy a řezy, situaci s napojením na příjezdovou komunikaci a inženýrské sítě. Dokumentace splňuje obsahové náležitosti dokumentace k žádostem o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí o umístění stavby, resp. o územně plánovací informaci, které stanovuje zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

3projektová dokumentace ohlašovaných staveb (DOS) – v případě, že není nutné stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení.

4projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb

A – projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 104, odst.2 a) až d) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
B – projektová dokumentace pro stavby uvedené v § 104, odst.2 e) až i) a situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravu.

Dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení - V dnešní praxi se tato dokumentace často používá u staveb rodinných domů i jako dokumentace pro provedení stavby. V tomto případě se dokumentace doporučuje doplnit o potřebné detaily, výpisy výrobků a na přání stavebníka o výkaz výměr a orientační rozpočet stavby. Podrobné řešení detailů je v kompetenci stavby.
Cíl!Dokumentace, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě. Může být posledním stupněm dokumentace. Pouze ve zvláštních případech může stavební úřad zadat vyhotovení prováděcí dokumentace.
Obsah! – Projekt  obsahuje veškeré technické a konstrukční části stavby. Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situace stavby, Dokladová část, Zásady organizace výstavby a Dokumentace stavby vč. projektů profesí .Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád jsou zpracovány v měřítku 1:50. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

Průkaz energetické náročnosti budovy! - Od 1.1 2009 musí mít každá nová budova nebo budova, která je rekonstruovaná a jejíž celková podlahová plocha je větší než1000 m2 průkaz energetické náročnosti budovy (slouží jako příloha k ohlášení stavby nebo žádosti o stavební povolení). Energetickou náročnost budovy lze významně ovlivnit především v samotném návrhu stavby. Součástí našich návrhů je optimalizace dvourozměrného šíření tepla v kritických detailech stavby.

 Pro zpracování projektu DSP jsou nutné tyto podklady:

  1. zaměření pozemku – výškopis a polohopis
  2. informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
  3. územní plán dané lokality – regulativa
  4. místa připojení na inženýrské sítě
  5. výsledek měření radonu
  6. představa umístění domu na pozemku
  7. polohu domů na sousedních pozemcích
  8. způsob likvidace dešťové vody
  9. vedení všech inženýrských sítí: vodovod, kanalizace(splašková i dešťová, elektro,O2, plyn, elektronické kabely, vojenská zpráva, závlahy, atd.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu Vám upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby Vašeho rodinného domu.

5 – projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Dokumentace pro provádění stavby – zpracovává se na základě územního rozhodnutí nebo dle přání stavebníka. Dokumentace pro provedení stavby je nejobsáhlejší a nejpodrobnější stupeň dokumentace, která je v průběhu projektu vypracována. Zhotovitel má přesně předepsáno jak stavbu provádět, všechny detaily a materiály jsou specifikované.

Dokumentace pro provedení stavby! – Obsahuje detailní dořešení napojení vybraných částí /sokl, okapový chodník atd./ a výkazy výměr /objekt lze precizně nacenit/.
Cíl! – Dokumentace je hlavně určena pro vlastní stavbu /nepodává se na úřad/. Zpřesňuje celkové kalkulace a rozpočty. Slouží jako podklad pro zpracování celkového výkazu výměr. Dokumentace je vhodná pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
Obsah! – Výkresy jednotlivých podlaží, řezů, konstrukcí a fasád  jsou zpracovány v měřítku 1:50  vybrané detaily jsou řešeny ve vhodných měřítkách např. 1:5 nebo 1:10. /všechny výkresy jsou doplněny o konkretní výkazy výměr a označení všech  částí stavby /specifikace oken a dveří, klempířských výrobků, překladů atd./.  Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska /průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technické zprávy jednotlivých částí profesí./

6 – dokumentace skutečného provedení stavby (SPS) – rozsah a obsah projektové dokumentace je specifikován v příloze č.3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

V průběhu realizace stavby může dojít ke změnám oproti projektové dokumentaci, na základě které jste získali stavební povolení či ohlášení stavby. Tyto změny je nutné před kolaudací (oznámení o užívání) stavby zanést do projektu domu a doložit na příslušný stavební úřad.Comments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni