+menu-


zahájení stavby

Od kdy lze zahájit stavbu

Rozhodnutí o umístění stavby (jinak územní rozhodnutí) je naprosto zásadní a rozhodující.
Povolení, které ke stavbě je třeba, neboť máte v ruce doklad, že vámi vybraný RD na konkrétním pozemku lze postavit.

Na základě tohoto rozhodnutí sice nemůžete stavět, ale k tomuto rozhodnutí a konečnému cíli – stavbě RD jste udělali ten nejdůležitější krok. Taky jste mimo jiného tímto rozhodnutím nesmírně zhodnotili vaši parcelu.
Ne vždy je třeba samostatného územního řízení (většinou se týká větších komplikovanějších staveb nebo celých lokalit zástavby), může být nahrazeno regulačním plánem nebo stav. úřad sloučí územní a stavební řízení.
Pro povolení stavby potřebujeme stavební povolení nebo ohlášení stavby, obě formy řeší účelové a stavebně – technické řešení vlastní stavby:

STAVEBNÍ POVOLENÍ – podána na formuláři Žádost o stavební povolení

K žádosti stavebník připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
 • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou
 • plán kontrolních prohlídek
 • závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem /seznam poskytne příslušný stavební úřad/

Proces stavebního řízení

 • Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověří, zda:
  • je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
  • je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu
  • je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem
  • předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy
 • Zjistí-li stavební úřad, že
  • v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu
  • projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
 • Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dní před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

ÚLEVY: Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

OHLÁŠENÍ STAVBY – podána na formuláři ohlášení stavby

Ohlášení stavby stavebnímu úřadu vyžadují například:

 • Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemím podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
 • Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3m, pokud nejsou vodním dílem.
 • Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m.
 • Větrné elektrárny do výšky 10m a jiné.

K ohlášení se připojí:

  • doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
  • projektová dokumentace

Proces stavebního řízení

 • Podání, které nemá zákonem stanovené náležitosti není ohlášením podle stavebního zákona a stavební úřad ho usnesením odloží. Usnesení o odložení zašle stavebníkovi do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování a o tom, že se stavbou nelze započít.
 • Ohlášenou stavbu, udržovací práce nebo zařízení může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani v této lhůtě nebude doručen zákaz platí, že stavební úřad souhlas udělil.
 • Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.
 • Provedení ohlášené stavby může být zakázáno rozhodnutím stavebního úřadu, pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení byly navrženy v rozporu s územně plánovací informací, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo by byla umisťovaná v nezastavěném území a nebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy. Toto rozhodnutí musí být vydánodo 30 dnů ode dne ohlášení stavby.

STAVEBNÍ POVOLENÍ ANI OHLÁŠENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU NEVYŽADUJÍ

 • Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů.
 • Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m a mohou mít jedno podzemní podlaží.
 • Vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy.
 • Stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo odvod spalin.
 • Topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody.
 • Přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m.
 • Antény včetně nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m.
 • Bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást.
 • Bazény do 40m2 zastavěné plochy.
 • Ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím.
 • Úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími.
 • Odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol.
 • Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

  Comments are closed.


   Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni