+menu-


projekční kancelář

Projekční kancelář je zaměřená především na projekty RODINNÝCH DOMŮ – novostavby a rekonstrukce domů zděných, montovaných (dřevostaveb), srubů a rekonstrukce bytů.

Nabízíme kompletní servis stavebních projekčních prací od předprojektové studie až po prováděcí projekty dle platných norem, vyhlášek a zákonů. Dále poradenskou a konzultační činnost, informace v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, pasportizaci objektů.

Spolupracujeme se stabilním okruhem odborníků speciálních profesí (statik;  požární ochrana;  zdravotechnika – voda,kanalizace, plyn;  vytápění;  elektroinstalace;  vzduchotechnika;  rozpočtář;  energetický auditor a pod.), kteří se podílejí na zpracování projektové dokumentace do podoby, která je vyžadována dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Již ve fázi studie s Vámi najdeme nejvhodnější řešení záměru, poté zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci, ať už se jedná o projekt novostavby nebo rekonstrukci domu, střechy, garáže a pod.
Projekt navrhneme dle Vašich potřeb a přání, s ohledem na prostorové řešení stavby a specifika navržených materiálů. Jako klient máte možnost kdykoliv projekt ovlivnit a vnést do něj vlastní prvky.

Na Vaše přání s Vámi budeme ve všech fázích projektu, od prvních návrhů projektu, přes realizaci projektu až po jeho kolaudaci.

Motto : Každý projekt začíná představou či přáním, a ty nelze ignorovat….


krok za krokem
Architektonické studie, návrhy a vizualizace
(možnost procházení navrženým domem již ve fázi studie – 3D animace).                                                                                                                                                               V této prvotní fázi se zabýváme vymezením investičního záměru, vzhledu, materiálového, provozního a dispozičního řešení – půdorys, pohledy, situace. Základní prověření legislativních a technických požadavků na stavbu. Součástí je několik variant řešení zakázky. Na přání klienta i předběžný odhad investičních nákladů.


Projekty speciálních profesí – součást projektové dokumentace

Spolupracujeme se stabilním okruhem odborníků speciálních profesí, kteří se podílejí na zpracování projektové dokumentace do podoby, která je vyžadována dle jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Ve všech profesích se jedná o autorizované inženýry či techniky.
Jedná se o tyto profese:

 • statika
 • požární ochrana
 • zdravotechnika (kanalizace, vodovod)
 • vytápění
 • elektroinstalace
 • plynoinstalace
 • vzduchotechnika
 • dopravní řešení a další


Inženýrská činnost

na Vaše přání ( pokud nemáte čas, nebo chuť jednat s úřady ) zařídíme vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, správců sítí, nutná k zajištění:
– zajištění ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
stavebni povolení

– zajištění OHLÁŠENÍ STAVBY
– vyřízení STAVEBNÍHO POVOLENÍ
– zajištění KOLAUDACE stavby( vč. případné projektové dokumentace skutečného
provedení stavby )


Technický dozor investora /TDI/ stavby rodinného domu

 • Pokud nejste jako budoucí stavebník a investor v tomto oboru vzdělán nebo dostatečně zkušený, nebo nemáte dost času se věnovat kontrole stavby v průběhu výstavby, doporučujeme objednat si Technický dozor investora.
  Je to osoba ve stavebnictví vzdělaná a pro tuto činnost oprávněná, která bude ve vašem zájmu průběh stavby sledovat a kontrolovat nejen kvalitu materiálů a především kvalitu stavebních prací, ale i jejich objem ve vztahu k fakturovaným prácím.
  Zkušený dozor vám zajistí kvalitní produkt (váš rodinný dům) a ušetří často případné nemalé náklady, ať již v rámci realizace domu, ale i čas a nepříjemnosti při případných následných reklamací vad, nedodělků a poruch.

Vybrané funkce technického dozoru

 • posouzení projektové dokumentace
 • zpracování výběrového řízení (poptávka dodavatelů) a vyhodnocení nabídek
 • spolupráce s dodavatelem na přípravě zakázky
 • stavebni dozor
 • dohled nad realizací stavby (dodržování stavebního zákona, norem, technologických postupů, plnění harmonogramu prací a časového plánu, kontrola finančních toků, příprava dokumentů pro kolaudaci…)
 • spolupráce při kolaudaci stavby
 • pohled nad plněním oprav a nedodělků
 • předání stavby uživateli
 • Četnost návštěv (a tím i cena za tuto službu) je stanovena individuálně dohodou mezi stavebníkem a technickým dozorem. Přítomnost technického dozoru na stavbě může být např. pouze při tzv. uzlových bodech (předání základů, stropu, hrubé stavby, …) až případně po každodenní přítomnost.

Autorský dozor

Autorský dozor je prováděn v rámci kontroly provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací. Dozor provádí autor projektové dokumentace a je pro stavebníka důležitý zejména proto, že stavebník má jistotu, že stavební firma provede stavbu pod dohledem projektanta. V rámci autorského dozoru se postaráme o to, aby Vaše stavba proběhla v souladu s projektovou dokumentací.


Tepelně technické posouzení

Průkaz energetické náročnosti budovyPENB /PENB/
1. Co je Průkaz energetické náročnosti budovy?
„Průkaz energetické náročnosti budovy posuzuje veškeré vstupní energie na systémové hranici budovy. Jde tedy nejen o vytápění a ohřev teplé vody, ale i ochlazení, osvětlení, větrání atd.
Budova je zatříděna do třídy energetické náročnosti budovy A až G , přičemž písmeno A znamená energeticky nejšetrnější budovu, zatímco G nejméně šetrnou.

2. Kdy je potřeba energetický průkaz?
„Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (§6a) vzniká stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenství vlastníků jednotek povinnost zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Splnění těchto požadavků se dokládá právě Průkazem energetické náročnosti budovy. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí projektové dokumentace při předání projektu na stavební úřad při:
• výstavbě nových budov,
• větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
• prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b)“

3. Kdo je oprávněn provádět energetické průkazy?
„Průkazy energetické náročnosti budov je oprávněn provádět pouze energetický auditor akreditovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a mít veškerá oprávnění k vystavování Průkazů energetické náročnosti budov.“


Položkové rozpočty

– pro podklad k úvěru
– pro výběrová řízení dodavatelů stavebních prací a jejich
kontrolu
( podkladem je projektová dokumentace pro stavební řízení,
nebo prováděcí projektová dokumentace )


Pasportizace objektu a zaměření stávajících staveb

Kvalitní podklady jsou základem pro jakýkoli záměr se stavbou. Výkresová dokumentace stávajících staveb často chybí nebo neodpovídá skutečnosti.
Pasport je jednoduchá dokumentace popisující stručně stavbu, její konstrukce a obsahuje jednoduché výkresy stavby.
Pasport = digitalizace stávajících objektů. Pasportizaci objektů provádíme v několika stupních:
1) Převedením ze zachovaných výkresů v papírové formě. Tyto vstupy nemusí být vždy aktuální a slouží pouze k orientační představě o objektu.
2) Varianta 1) s kontrolou skutečného stavu objektu (vizuální kontrola konstrukčních prvků, zanesení změn do digitálního výstupu).
3) Zaměření stávajícího objektu a převedení do 2D digitální podoby.
Základním výstupem jsou vždy půdorysy, řez a fotodokumentace stavby (fasády S, V, Z, J). Pohledy digitálně zpracované, zakreslení jednotlivých technologí, zařizení objektů aj. dle dohody. Detailnost výkresů dle požadavků klienta (odvíjí se od dalšího užití vytvořené stavební dokumentace).


Fotodokumentace

Jedná se o zaznamenání stávajícího stavu např. před rekonstrukcí, pro sledování poruch objektu, aj. Rozsah fotodokumentace dle potřeby. Dodání v digitální podobě na CD, DVD popř. v papírové forměComments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni