+menu-


rozhodnutí – povolení

Základní rozhodnutí – povolení

Proces územního rozhodování, jehož výsledkem je rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím celého procesu, neboť závazně stanoví:

 • vymezuje stavební pozemek
 • umisťuje navrhovanou stavbu
 • stanoví její druh a účel
 • stanoví podmínky pro její umístění
 • stanoví podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení
 • stanoví podmínky pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby vydává příslušný stavební úřad na základě:

 • územního řízení
 • zjednodušeného územního řízení

Žádost o územní rozhodnutí obsahuje:

 • žádost o územní rozhodnutí – formulář
 • základní údaje o požadovaném záměru
  • dokumentace k územnímu řízení
  • identifikační údaje o pozemcích a stavbách

K žádosti stavebník připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo, nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu
 • rozhodnutí dotčených orgánů (seznam poskytne příslušný stavební úřad)
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (seznam poskytne příslušný stavební úřad)

Průběh územního řízení

Zahájení územního řízení

 • stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání návrhu nařídí veřejné ústní jednání
 • konání ústního jednání oznámí min.15 dní předem
 • je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení – žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou
 • žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla vyvěšena na místě bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
 • zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, vyzve je stavební úřad, aby zvolili společného zmocněnce

Přerušení územního řízení

Stavební úřad územní řízení přeruší:

 • z důvodů neúplnosti žádosti, zároveň stanoví lhůtu pro doplnění žádosti
 • z důvodů uvedených ve správním řádu (zákon č.500/2004 Sb.)
 • v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat a zároveň vyzve k předložení plánovací smlouvy

Územní rozhodnutí

 • schvaluje navržený záměr
 • stanoví podmínky pro využití a ochranu území
 • stanoví podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou dokumentaci
 • vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby
 • rozhodne o námitkách účastníků řízení
 • v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti
 • stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon
 • v případě, že v územním rozhodnutí stanoví, že záměr lze provést bez ohlášení anebo bez stavebního povolení, stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení stavby

Doba platnosti územního rozhodnutí

 • Platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.
 • Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí zastaví.
 • Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu

Zjednodušené územní řízení

Při splnění těchto podmínek:

 • záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavitelném území
 • záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí
 • žádost má všechny předepsané náležitosti
 • žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů
 • souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich
 • závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením

Úlevy

Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Regulační plán

 • Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
 • Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení (parcelace) a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
 • Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území.

 

Comments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni