+menu-


JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE KE KOLAUDACI

Jaké budu potřebovat doklady ke kolaudaci?

Dále uvedený seznam obsahuje veškeré doklady, které může stavební úřad vyžadovat v rámci průběhu kolaudačního řízení, seznam těchto dokladů vyplývá jednak ze stavebního povolení a nebo je možno tento seznam získat na příslušném stavebním úřadu.

Pro danou stavbu je nutné tento seznam zredukovat úměrně k rozsahu a typu stavby. Pro případ staveb k bydlení např. rodinných domů je těchto dokladů výrazně méně / jedná se zejména o doklady tučně vyznačené /

1. Úplná schválená proj. dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn (půdorysy, řezy a pohledy stavební části v měřítku 1:100) 2x
2. Společná správa stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek stavebního povolení
//u provozoven navíc: závazného posudku OHS (nebo vyjádření KHS ke kolaudaci) a závazného posudku HZS (nebo vyjádžení HZS ke kolaudaci)//
2. Doklad o vytyčení stavby
3. Geodetické zaměření skutečného provedení
4. Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby (pro Prahu IMI Praha)
5. Potvrzení příslušného odboru územního rozhodování o převzetí geodetické dokumentace
6. Zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících dodávek (ÚT, chlazení, VZT atp.)
7. Zápis geologa/projektanta o převzetí základové spáry (v SD)
8. Zápis TDI v SD o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace
9. Zápis správce kanalizace v SD o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové s povolením záhozu
10. Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů
11. Atesty na použité stavební materiály (železobetonové prefabrikáty, beton.ocel atp.) a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií
12. Osvědčení o způsobilosti svářečů konstrukcí a potrubí s uvedením čísla průkazu a data poslední periodické zkoušky
13. Protokol správce vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky
14. Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu (včetně potvrzení o zbytkovém hydrodynamickém tlaku)
15. Zápis o předání PD skutečného provedení vodovodní přípojky na správce vodovodu
16. Přihláška na vodoměr
17. Zpráva o revizi el.zařízení – přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika a odstranění eventuelních vad
18. Potvrzení z kreslírny příslušné Energetiky o převzetí zákresu přípojky 1 kV
19. Zápis o technické prohlídce a převzetí přípojky 1kV
20. Přihláška na přípojku 1kV potvrzená revizním technikem dodavatele
21. Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT (včetně potvrzení o odstranění eventuelních vad podepsaného revizním technikem)
22. Zpráva o revizi uzemnění
23. Doklad o měření intenzity umělého osvětlení
24. Přihlášky na elektroměry
25. Zpráva o revizi hromosvodů včetně potvrzení odstranění eventuelních vad podepsané revizním technikem
26. Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení
27. Provozní řád kotelny
28. Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
29. Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
30. Potvrzená přihláška k odběru plynu
31. Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti)
32. Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
33. Předávací protokol plynové kotelny, včetně OTP (osvědčení o technické prohlídce)
34. Protokol o jakosti, kompletnosti a individuelní vyzkoušení smontovaného vzduchotechnického zařízení
35. Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení
36. Doklad o zregulování VZT na projektované parametry
37. Doklad o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení
38. Provozní řád strojoven VZT
39. Pasport výtahu včetně potvrzení o odstranění vad technologií i eventuelních stavebních vad
40. Protokol o TK výtahů
41. Atesty na zařízení a komponenty platné pro ČR pro výtahy
42. Provozní kniha výtahů
43. Protokol provozní zatěžovací zkoušky
44. Výchozí revize elektro na přívod do strojoven výtahů
45. Revizní zpráva slaboproud (telefon) slaboproudých rozvodů (OAÚ)
46. Revizní zpráva a protokol se záručním listem k STA
47. Atesty, záruční listy a návody k obsluze smontovaného technologického zařízení, strojovny VZT, kotelny, strojovny chlazení (sporáky, parapetní jednotky, boilery apod.)
48. Stavební deník s posledním zápisem (ke dni místního šetření uzavřený)
49. Soupis drobných vad a nedodělků
50. Potvrzení odběratele o odstranění vad a nedodělků podle soupisu
51. Předávací protokol trafostanice a kabelové smyčky 22kV
52. Stavební povolení
53. Protokol o měření hluku trafostanice
54. Revizní zprávy elektro trafostanice
55. Předčasné užívání trafostanice (kolaudační rozhodnutí)
56. Předávací protokol veřejné kanalizace
57. Kolaudační zápis veřejné kanalizace
58. Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
59. zkouška těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.)
60. EPS – atesty, souhlas HZS, rev.zpráva, návod k obsluze
61. EZS – atesty, souhlas policie s provedením, revizní zpráva, návod k obsluze
62. Protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů)
63. Atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, požární klapky atp.
64. Protokol měření hluku v místnostech objektu
65. Protokol o měření účinnosti protiradonových opatření (pouze v místech s vysokým výskytem radonu)
66. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu
67. Výkres skutečného provedení kanalizace stavby
68. Smlouva o vyvážení domovního odpadu
69. Doklad o ukončení HS se správcem komunikace
70. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů chlazení
71. Protokol o kompletní zkoušce systému chlazení
72. Protokol o měření hluku strojovny chlazení
73. Protokol o měření hluku kotelny
74. Revizní zpráva MaR (DDC)
75. Provozní řád strojovny chlazení
76. Revizní zpráva rozvodů EDV
77. Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
78. doklad o nahlášení započetí prací archeologům

Comments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni