+menu-


Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o díl 4 Územní rozhodnutí. Předmětné jsou paragrafy – §76 až §79 a §92 až §95.

Principielně se jedná o rozhodnutí stavebního úřadu, který definuje umístění stavby v území pro které je vydán územní, či regulační plán. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a správců technické infrastruktury. Územní rozhodnutí stanoví závaznou velikost a polohu stavby v území. Vydané územní rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci.

Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Termíny Obvyklá lhůta Stížené řízení
Závazné stanovisko (rozhodnutí) DO 30 dnů 60 dnů
Vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem včetně vypsání ústního projednání a místního šetření veřejnou vyhláškou 60 dnů lze prodloužit
Doručení rozhodnutí do vlastních rukou nebo veřejnou vyhláškou 15 dnů 15 dnů
Nabytí právní moci 15 dnů 15 dnů

Zjednodušené územní řízení

Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže:

  • a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,
  • b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
  • c) žádost má všechny předepsané náležitosti a
  • d) žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich; závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.

Comments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni