+menu-


Ohlášení stavby rodinného domu

Ohlášení stavby rodinného domu

Ohlášení stavby vyžadují například: Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemím podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3m, pokud nejsou vodním dílem.
Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m.
Větrné elektrárny do výšky 10m a jiné.

Přílohy ohlášení

  • doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
  • projektová dokumentace

Proces ohlášení stavby

Podání, které nemá zákonem stanovené náležitosti není ohlášením podle stavebního zákona a stavební úřad ho usnesením odloží. Usnesení o odložení zašle stavebníkovi do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování a o tom, že stavbu nelze započít.
Ohlášenou stavbu, udržovací práce nebo zařízení může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani v této lhůtě nebude doručen zákaz platí, že stavební úřad souhlas udělil.

Platnost ohlášení

Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

Zákaz provedení stavby

Provedení ohlášené stavby může být zakázáno rozhodnutím stavebního úřadu, pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení byly navrženy v rozporu s územně plánovací informací, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo by byla umisťovaná v nezastavěném území a nebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby.

 

Comments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni