+menu-


Stavební povolení rodinného domu

Stavební povolení rodinného domu

Stavební povolení stavby je výsledkem Stavebního řízení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Sloučené řízení

Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Účastníci stavebního řízení

 • stavebník
 • vlastník stavby
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba provedena, není-li stavebníkem
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

Žádost o stavební povolení

Žádost obsahuje kromě obecných obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.
K žádosti stavebník připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
 • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou
 • plán kontrolních prohlídek
 • závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem (seznam poskytne příslušný stavební úřad)

Proces stavebního řízení

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověří, zda:

 • je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, – je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu

 

Comments are closed.


 Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni