+menu-


 • Category Archives Realizace-Ostatní
 • JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE KE KOLAUDACI

  Jaké budu potřebovat doklady ke kolaudaci?

  Dále uvedený seznam obsahuje veškeré doklady, které může stavební úřad vyžadovat v rámci průběhu kolaudačního řízení, seznam těchto dokladů vyplývá jednak ze stavebního povolení a nebo je možno tento seznam získat na příslušném stavebním úřadu.

  Pro danou stavbu je nutné tento seznam zredukovat úměrně k rozsahu a typu stavby. Pro případ staveb k bydlení např. rodinných domů je těchto dokladů výrazně méně / jedná se zejména o doklady tučně vyznačené /

  1. Úplná schválená proj. dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn (půdorysy, řezy a pohledy stavební části v měřítku 1:100) 2x
  2. Společná správa stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek stavebního povolení
  //u provozoven navíc: závazného posudku OHS (nebo vyjádření KHS ke kolaudaci) a závazného posudku HZS (nebo vyjádžení HZS ke kolaudaci)//
  2. Doklad o vytyčení stavby
  3. Geodetické zaměření skutečného provedení
  4. Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby (pro Prahu IMI Praha)
  5. Potvrzení příslušného odboru územního rozhodování o převzetí geodetické dokumentace
  6. Zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících dodávek (ÚT, chlazení, VZT atp.)
  7. Zápis geologa/projektanta o převzetí základové spáry (v SD)
  8. Zápis TDI v SD o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace
  9. Zápis správce kanalizace v SD o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové s povolením záhozu
  10. Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů
  11. Atesty na použité stavební materiály (železobetonové prefabrikáty, beton.ocel atp.) a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií
  12. Osvědčení o způsobilosti svářečů konstrukcí a potrubí s uvedením čísla průkazu a data poslední periodické zkoušky
  13. Protokol správce vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky
  14. Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu (včetně potvrzení o zbytkovém hydrodynamickém tlaku)
  15. Zápis o předání PD skutečného provedení vodovodní přípojky na správce vodovodu
  16. Přihláška na vodoměr
  17. Zpráva o revizi el.zařízení – přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika a odstranění eventuelních vad
  18. Potvrzení z kreslírny příslušné Energetiky o převzetí zákresu přípojky 1 kV
  19. Zápis o technické prohlídce a převzetí přípojky 1kV
  20. Přihláška na přípojku 1kV potvrzená revizním technikem dodavatele
  21. Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT (včetně potvrzení o odstranění eventuelních vad podepsaného revizním technikem)
  22. Zpráva o revizi uzemnění
  23. Doklad o měření intenzity umělého osvětlení
  24. Přihlášky na elektroměry
  25. Zpráva o revizi hromosvodů včetně potvrzení odstranění eventuelních vad podepsané revizním technikem
  26. Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení
  27. Provozní řád kotelny
  28. Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
  29. Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
  30. Potvrzená přihláška k odběru plynu
  31. Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti)
  32. Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
  33. Předávací protokol plynové kotelny, včetně OTP (osvědčení o technické prohlídce)
  34. Protokol o jakosti, kompletnosti a individuelní vyzkoušení smontovaného vzduchotechnického zařízení
  35. Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení
  36. Doklad o zregulování VZT na projektované parametry
  37. Doklad o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení
  38. Provozní řád strojoven VZT
  39. Pasport výtahu včetně potvrzení o odstranění vad technologií i eventuelních stavebních vad
  40. Protokol o TK výtahů
  41. Atesty na zařízení a komponenty platné pro ČR pro výtahy
  42. Provozní kniha výtahů
  43. Protokol provozní zatěžovací zkoušky
  44. Výchozí revize elektro na přívod do strojoven výtahů
  45. Revizní zpráva slaboproud (telefon) slaboproudých rozvodů (OAÚ)
  46. Revizní zpráva a protokol se záručním listem k STA
  47. Atesty, záruční listy a návody k obsluze smontovaného technologického zařízení, strojovny VZT, kotelny, strojovny chlazení (sporáky, parapetní jednotky, boilery apod.)
  48. Stavební deník s posledním zápisem (ke dni místního šetření uzavřený)
  49. Soupis drobných vad a nedodělků
  50. Potvrzení odběratele o odstranění vad a nedodělků podle soupisu
  51. Předávací protokol trafostanice a kabelové smyčky 22kV
  52. Stavební povolení
  53. Protokol o měření hluku trafostanice
  54. Revizní zprávy elektro trafostanice
  55. Předčasné užívání trafostanice (kolaudační rozhodnutí)
  56. Předávací protokol veřejné kanalizace
  57. Kolaudační zápis veřejné kanalizace
  58. Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
  59. zkouška těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.)
  60. EPS – atesty, souhlas HZS, rev.zpráva, návod k obsluze
  61. EZS – atesty, souhlas policie s provedením, revizní zpráva, návod k obsluze
  62. Protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů)
  63. Atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, požární klapky atp.
  64. Protokol měření hluku v místnostech objektu
  65. Protokol o měření účinnosti protiradonových opatření (pouze v místech s vysokým výskytem radonu)
  66. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu
  67. Výkres skutečného provedení kanalizace stavby
  68. Smlouva o vyvážení domovního odpadu
  69. Doklad o ukončení HS se správcem komunikace
  70. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů chlazení
  71. Protokol o kompletní zkoušce systému chlazení
  72. Protokol o měření hluku strojovny chlazení
  73. Protokol o měření hluku kotelny
  74. Revizní zpráva MaR (DDC)
  75. Provozní řád strojovny chlazení
  76. Revizní zpráva rozvodů EDV
  77. Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
  78. doklad o nahlášení započetí prací archeologům


 • Altány

  ALTÁN /besídka/ - malá ozdobná stavba v parku nebo zahradě určená pro oddech.


 • Markýzy

  MARKÝZA – lehká konstrukce nad vchodem, balkonem či oknem.
  PERGOLA – lehká okrasná stavba umístěná na zahradě nebo v parku. Jedná se obvykle o dřevěné loubí složené z volně stojících  sloupů.

  04-markzy

  pro info rozklikni


 • před projektem – ÚPI

  PROCES STAVEBNÍHO POVOLENÍ

  -OD ZÁMĚRU STAVĚT – KE KOLAUDACI

  ÚPI

  Územně plánovací informace

  Projektem skutečně příprava stavby zdaleka nekončí, neboť je nutné zajistit stavební povolení (nebo ohlášení stavby), v některých případech vlastnímu stavebnímu povolení může předcházet územní řízení. Postup, podmínky a informace o možném využití území a nutném rozsahu a postupu schvalovacích řízení získáte na základě Územně plánovací informace.

  Kdy žádat o informaci

  Tyto informace si vyžádejte ještě před vlastním procesem přípravy stavby, v ideálním případě před pořízením – koupí parcely.

  Obsah informace

  Úřad územního plánování, a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné územně plánovací informace o:

  • podmínkách využívání území
  • podmínkách vydání, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jim nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

  Platnost informace

  Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.


 • kolaudace

  Od kdy lze stavbu užívat

  Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, pokud:

  stavba vyžadovala stavební povolení

  KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

  • Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.
  • V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad především kontroluje :
   • zda stavba byla provedena v souladu s platným stavebním povolením a podle ověřené projektové dokumentace
   • zda jsou dodrženy obecné požadavky na stavbu
   • zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí
   • nejsou-li zjištěny závady bránící řádnému užívání stavby, stavební úřad do 15 dnů od závěrečné prohlídky vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby

  nebo oznámení stavebnímu úřadu pokud

  stavba byla prováděna na základě ohlášení stavby

  • Stavba byla prováděna na základě certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem.
  • Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dní předem.

  OZNÁMENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU

  S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

  JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE KE KOLAUDACI

  Jaké budu potřebovat doklady ke kolaudaci?

  Dále uvedený seznam obsahuje veškeré doklady, které může stavební úřad vyžadovat v rámci průběhu kolaudačního řízení, seznam těchto dokladů vyplývá jednak ze stavebního povolení a nebo je možno tento seznam získat na příslušném stavebním úřadu.

  Pro danou stavbu je nutné tento seznam zredukovat úměrně k rozsahu a typu stavby. Pro případ staveb k bydlení např. rodinných domů je těchto dokladů výrazně méně / jedná se zejména o doklady tučně vyznačené /

  1. Úplná schválená proj. dokumentace dle skutečného provedení se zakreslením změn (půdorysy, řezy a pohledy stavební části v měřítku 1:100) 2x
  2. Společná správa stavbyvedoucího a TDI o splnění podmínek stavebního povolení
  //u provozoven navíc: závazného posudku OHS (nebo vyjádření KHS ke kolaudaci) a závazného posudku HZS (nebo vyjádžení HZS ke kolaudaci)//
  2. Doklad o vytyčení stavby
  3. Geodetické zaměření skutečného provedení
  4. Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby (pro Prahu IMI Praha)
  5. Potvrzení příslušného odboru územního rozhodování o převzetí geodetické dokumentace
  6. Zápis o odevzdání a předání mezi odběratelem a dodavatelem, zápis o předání rozhodujících dodávek (ÚT, chlazení, VZT atp.)
  7. Zápis geologa/projektanta o převzetí základové spáry (v SD)
  8. Zápis TDI v SD o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace
  9. Zápis správce kanalizace v SD o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové s povolením záhozu
  10. Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů
  11. Atesty na použité stavební materiály (železobetonové prefabrikáty, beton.ocel atp.) a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů a technologií
  12. Osvědčení o způsobilosti svářečů konstrukcí a potrubí s uvedením čísla průkazu a data poslední periodické zkoušky
  13. Protokol správce vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky
  14. Protokol o tlakové zkoušce domovního vodovodního potrubí a požárního vodovodu (včetně potvrzení o zbytkovém hydrodynamickém tlaku)
  15. Zápis o předání PD skutečného provedení vodovodní přípojky na správce vodovodu
  16. Přihláška na vodoměr
  17. Zpráva o revizi el.zařízení – přípojky 1kV včetně potvrzení revizního technika a odstranění eventuelních vad
  18. Potvrzení z kreslírny příslušné Energetiky o převzetí zákresu přípojky 1 kV
  19. Zápis o technické prohlídce a převzetí přípojky 1kV
  20. Přihláška na přípojku 1kV potvrzená revizním technikem dodavatele
  21. Zpráva o revizi elektroinstalace včetně technologie a uzemnění VZT (včetně potvrzení o odstranění eventuelních vad podepsaného revizním technikem)
  22. Zpráva o revizi uzemnění
  23. Doklad o měření intenzity umělého osvětlení
  24. Přihlášky na elektroměry
  25. Zpráva o revizi hromosvodů včetně potvrzení odstranění eventuelních vad podepsané revizním technikem
  26. Protokol o tlakové zkoušce systému ÚT, vody, chlazení
  27. Provozní řád kotelny
  28. Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení
  29. Protokol o výchozí revizi odběrných plynových zařízení
  30. Potvrzená přihláška k odběru plynu
  31. Protokol o provozní zkoušce rozvodů ÚT (zkouška těsnosti)
  32. Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)
  33. Předávací protokol plynové kotelny, včetně OTP (osvědčení o technické prohlídce)
  34. Protokol o jakosti, kompletnosti a individuelní vyzkoušení smontovaného vzduchotechnického zařízení
  35. Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení
  36. Doklad o zregulování VZT na projektované parametry
  37. Doklad o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení
  38. Provozní řád strojoven VZT
  39. Pasport výtahu včetně potvrzení o odstranění vad technologií i eventuelních stavebních vad
  40. Protokol o TK výtahů
  41. Atesty na zařízení a komponenty platné pro ČR pro výtahy
  42. Provozní kniha výtahů
  43. Protokol provozní zatěžovací zkoušky
  44. Výchozí revize elektro na přívod do strojoven výtahů
  45. Revizní zpráva slaboproud (telefon) slaboproudých rozvodů (OAÚ)
  46. Revizní zpráva a protokol se záručním listem k STA
  47. Atesty, záruční listy a návody k obsluze smontovaného technologického zařízení, strojovny VZT, kotelny, strojovny chlazení (sporáky, parapetní jednotky, boilery apod.)
  48. Stavební deník s posledním zápisem (ke dni místního šetření uzavřený)
  49. Soupis drobných vad a nedodělků
  50. Potvrzení odběratele o odstranění vad a nedodělků podle soupisu
  51. Předávací protokol trafostanice a kabelové smyčky 22kV
  52. Stavební povolení
  53. Protokol o měření hluku trafostanice
  54. Revizní zprávy elektro trafostanice
  55. Předčasné užívání trafostanice (kolaudační rozhodnutí)
  56. Předávací protokol veřejné kanalizace
  57. Kolaudační zápis veřejné kanalizace
  58. Protokol o těsnosti rozvodů vnitřní kanalizace
  59. zkouška těsnosti žumpy (u DČOV kolaudační rozhodnutí vodoprávního org.)
  60. EPS – atesty, souhlas HZS, rev.zpráva, návod k obsluze
  61. EZS – atesty, souhlas policie s provedením, revizní zpráva, návod k obsluze
  62. Protokol o prohlídce komínových těles (revize komínů)
  63. Atesty na požární dveře, stěny, střechu, okna, požární uzávěry, signalizaci, izolaci, požární klapky atp.
  64. Protokol měření hluku v místnostech objektu
  65. Protokol o měření účinnosti protiradonových opatření (pouze v místech s vysokým výskytem radonu)
  66. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů plynu
  67. Výkres skutečného provedení kanalizace stavby
  68. Smlouva o vyvážení domovního odpadu
  69. Doklad o ukončení HS se správcem komunikace
  70. Protokol o tlakové zkoušce rozvodů chlazení
  71. Protokol o kompletní zkoušce systému chlazení
  72. Protokol o měření hluku strojovny chlazení
  73. Protokol o měření hluku kotelny
  74. Revizní zpráva MaR (DDC)
  75. Provozní řád strojovny chlazení
  76. Revizní zpráva rozvodů EDV
  77. Protokol o likvidaci odpadů vzniklých při stavbě oprávněnou organizací
  78. doklad o nahlášení započetí prací archeologům


 • zahájení stavby

  Od kdy lze zahájit stavbu

  Rozhodnutí o umístění stavby (jinak územní rozhodnutí) je naprosto zásadní a rozhodující.
  Povolení, které ke stavbě je třeba, neboť máte v ruce doklad, že vámi vybraný RD na konkrétním pozemku lze postavit.

  Na základě tohoto rozhodnutí sice nemůžete stavět, ale k tomuto rozhodnutí a konečnému cíli – stavbě RD jste udělali ten nejdůležitější krok. Taky jste mimo jiného tímto rozhodnutím nesmírně zhodnotili vaši parcelu.
  Ne vždy je třeba samostatného územního řízení (většinou se týká větších komplikovanějších staveb nebo celých lokalit zástavby), může být nahrazeno regulačním plánem nebo stav. úřad sloučí územní a stavební řízení.
  Pro povolení stavby potřebujeme stavební povolení nebo ohlášení stavby, obě formy řeší účelové a stavebně – technické řešení vlastní stavby:

  STAVEBNÍ POVOLENÍ – podána na formuláři Žádost o stavební povolení

  K žádosti stavebník připojí:

  • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
  • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou
  • plán kontrolních prohlídek
  • závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem /seznam poskytne příslušný stavební úřad/

  Proces stavebního řízení

  • Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověří, zda:
   • je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
   • je projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu
   • je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem
   • předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy
  • Zjistí-li stavební úřad, že
   • v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu
   • projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
  • Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dní před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

  Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

  ÚLEVY: Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

  OHLÁŠENÍ STAVBY – podána na formuláři ohlášení stavby

  Ohlášení stavby stavebnímu úřadu vyžadují například:

  • Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemím podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
  • Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3m, pokud nejsou vodním dílem.
  • Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m.
  • Větrné elektrárny do výšky 10m a jiné.

  K ohlášení se připojí:

   • doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
   • projektová dokumentace

  Proces stavebního řízení

  • Podání, které nemá zákonem stanovené náležitosti není ohlášením podle stavebního zákona a stavební úřad ho usnesením odloží. Usnesení o odložení zašle stavebníkovi do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování a o tom, že se stavbou nelze započít.
  • Ohlášenou stavbu, udržovací práce nebo zařízení může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani v této lhůtě nebude doručen zákaz platí, že stavební úřad souhlas udělil.
  • Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.
  • Provedení ohlášené stavby může být zakázáno rozhodnutím stavebního úřadu, pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení byly navrženy v rozporu s územně plánovací informací, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo by byla umisťovaná v nezastavěném území a nebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy. Toto rozhodnutí musí být vydánodo 30 dnů ode dne ohlášení stavby.

  STAVEBNÍ POVOLENÍ ANI OHLÁŠENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU NEVYŽADUJÍ

  • Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů.
  • Zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do výšky 5 m a mohou mít jedno podzemní podlaží.
  • Vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy.
  • Stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo odvod spalin.
  • Topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody.
  • Přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m.
  • Antény včetně nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m.
  • Bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást.
  • Bazény do 40m2 zastavěné plochy.
  • Ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím.
  • Úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími.
  • Odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol.
  • Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.


  • rozhodnutí – povolení

   Základní rozhodnutí – povolení

   Proces územního rozhodování, jehož výsledkem je rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím celého procesu, neboť závazně stanoví:

   • vymezuje stavební pozemek
   • umisťuje navrhovanou stavbu
   • stanoví její druh a účel
   • stanoví podmínky pro její umístění
   • stanoví podmínky pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení
   • stanoví podmínky pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

   Rozhodnutí

   Rozhodnutí o umístění stavby vydává příslušný stavební úřad na základě:

   • územního řízení
   • zjednodušeného územního řízení

   Žádost o územní rozhodnutí obsahuje:

   • žádost o územní rozhodnutí – formulář
   • základní údaje o požadovaném záměru
    • dokumentace k územnímu řízení
    • identifikační údaje o pozemcích a stavbách

   K žádosti stavebník připojí:

   • doklady prokazující jeho vlastnické právo, nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu
   • rozhodnutí dotčených orgánů (seznam poskytne příslušný stavební úřad)
   • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (seznam poskytne příslušný stavební úřad)

   Průběh územního řízení

   Zahájení územního řízení

   • stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání návrhu nařídí veřejné ústní jednání
   • konání ústního jednání oznámí min.15 dní předem
   • je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení – žadateli a obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou
   • žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla vyvěšena na místě bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání,
   • zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, vyzve je stavební úřad, aby zvolili společného zmocněnce

   Přerušení územního řízení

   Stavební úřad územní řízení přeruší:

   • z důvodů neúplnosti žádosti, zároveň stanoví lhůtu pro doplnění žádosti
   • z důvodů uvedených ve správním řádu (zákon č.500/2004 Sb.)
   • v případě, že záměr klade takové požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, že jej nelze bez vybudování příslušných nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících realizovat a zároveň vyzve k předložení plánovací smlouvy

   Územní rozhodnutí

   • schvaluje navržený záměr
   • stanoví podmínky pro využití a ochranu území
   • stanoví podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou dokumentaci
   • vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování prováděcí dokumentace stavby
   • rozhodne o námitkách účastníků řízení
   • v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti
   • stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon
   • v případě, že v územním rozhodnutí stanoví, že záměr lze provést bez ohlášení anebo bez stavebního povolení, stanoví v potřebném rozsahu podmínky pro provedení stavby

   Doba platnosti územního rozhodnutí

   • Platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.
   • Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí zastaví.
   • Rozhodnutí o ochranném pásmu platí po dobu trvání stavby, zařízení nebo chráněného útvaru, nestanoví-li stavební úřad jinou lhůtu

   Zjednodušené územní řízení

   Při splnění těchto podmínek:

   • záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavitelném území
   • záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí
   • žádost má všechny předepsané náležitosti
   • žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů
   • souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich
   • závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením

   Úlevy

   Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

   Regulační plán

   • Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.
   • Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení (parcelace) a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
   • Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území.

    


  • ke stažení

   ke stažení

   zakon-183-2006
   vyhlaska-268-2009-pozadavky-na-stavby
   vyhlaska-499-2006

   Formuláře


   zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi
   zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu
   zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku
   zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu
   zadost-o-uzemne-planovaci-informaci
   zadost-o-stavebni-povoleni
   oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby
   oznameni-o-zameru-v-uzemi-k-vydani-uzemniho-souhlasu
   oznameni-o-uzivani-stavby
   ohlaseni-stavby
   ohlaseni-odstraneni


  • Stavební povolení rodinného domu

   Stavební povolení rodinného domu

   Stavební povolení stavby je výsledkem Stavebního řízení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

   Sloučené řízení

   Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

   Účastníci stavebního řízení

   • stavebník
   • vlastník stavby
   • vlastník pozemku, na kterém má být stavba provedena, není-li stavebníkem
   • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena
   • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
   • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

   Žádost o stavební povolení

   Žádost obsahuje kromě obecných obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.
   K žádosti stavebník připojí:

   • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
   • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou
   • plán kontrolních prohlídek
   • závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem (seznam poskytne příslušný stavební úřad)

   Proces stavebního řízení

   Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověří, zda:

   • je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, – je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu

    


  • Ohlášení stavby rodinného domu

   Ohlášení stavby rodinného domu

   Ohlášení stavby vyžadují například: Stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemím podlažím do hloubky 3m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
   Podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky 3m, pokud nejsou vodním dílem.
   Stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m.
   Větrné elektrárny do výšky 10m a jiné.

   Přílohy ohlášení

   • doklad prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
   • projektová dokumentace

   Proces ohlášení stavby

   Podání, které nemá zákonem stanovené náležitosti není ohlášením podle stavebního zákona a stavební úřad ho usnesením odloží. Usnesení o odložení zašle stavebníkovi do 15 dnů ode dne učinění podání spolu s poučením o správném postupu při ohlašování a o tom, že stavbu nelze započít.
   Ohlášenou stavbu, udržovací práce nebo zařízení může stavebník provést jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani v této lhůtě nebude doručen zákaz platí, že stavební úřad souhlas udělil.

   Platnost ohlášení

   Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bylo s ohlášenou stavbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.

   Zákaz provedení stavby

   Provedení ohlášené stavby může být zakázáno rozhodnutím stavebního úřadu, pokud by ohlášená stavba, terénní úpravy nebo zařízení byly navrženy v rozporu s územně plánovací informací, s regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo by byla umisťovaná v nezastavěném území a nebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu státní správy. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů ode dne ohlášení stavby.

    


  • Územní rozhodnutí

   Územní rozhodnutí

   Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o díl 4 Územní rozhodnutí. Předmětné jsou paragrafy – §76 až §79 a §92 až §95.

   Principielně se jedná o rozhodnutí stavebního úřadu, který definuje umístění stavby v území pro které je vydán územní, či regulační plán. Podkladem pro vydání územního rozhodnutí je projektová dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a vyjádření dotčených orgánů státní zprávy a správců technické infrastruktury. Územní rozhodnutí stanoví závaznou velikost a polohu stavby v území. Vydané územní rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci.

   Územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

   Termíny Obvyklá lhůta Stížené řízení
   Závazné stanovisko (rozhodnutí) DO 30 dnů 60 dnů
   Vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem včetně vypsání ústního projednání a místního šetření veřejnou vyhláškou 60 dnů lze prodloužit
   Doručení rozhodnutí do vlastních rukou nebo veřejnou vyhláškou 15 dnů 15 dnů
   Nabytí právní moci 15 dnů 15 dnů

   Zjednodušené územní řízení

   Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže:

   • a) záměr je v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území,
   • b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
   • c) žádost má všechny předepsané náležitosti a
   • d) žádost je doložena závaznými stanovisky dotčených orgánů a souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich; závazná stanoviska a souhlasy účastníků řízení musí obsahovat výslovný souhlas se zjednodušeným řízením.


   Optimalizace webu Brožka.cz - PageRank.cz Projekty RD,projekty rodinných domů, studie, rodinné a rekreační domy zděné, dřevostavby a sruby; projekt rekonstrukce RD, nástavby, vestavby podkroví. Zhotovíme projektové dokumentace, ohlášení, stavební povolení; vizualizace 3D. Stavební dozor Plzeň Plzeňsko Plzeň a okolí - Plzeň-město. RD rodinne domy vizualizace nakresy domu proces stavebniho povoleni